Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

Šios taisyklės reglamentuoja interneto svetainėje www.dailesaukcionas.lt skelbiamų viešų ir privačių aukcionų organizavimą ir vykdymą.

Šiose taisyklėse naudojamos sąvokos ir apibrėžimai:

Aukciono organizatorius – Dailės Aukcionas “ARKADIJA” (toliau Aukcionas), įmonės pavadinimas: UAB „Kaligrafija”, Savanorių pr. 284A-4, Kaunas, įm. kodas: 300119121.

Aukciono administracija – Aukciono organizatorius ir kiti už Aukciono organizavimą ir pravedimą atsakingi asmenys.

Aukcionas – meno kūrinių bei kitų prekių pardavimo būdas viešame ar privačiame Aukciono renginyje ir internetu, kai neribojamas potencialių pirkėjų, dalyvaujančių Aukcione, skaičius, o teisė įsigyti parduodamą meno kūrinį ar prekę atitenka aukciono dalyviui, pasiūliusiam didžiausią kainą. Aukciono organnizatorius gali rengti ir tarpininus pakartotinius aukcionus arba išankstinius aukcionus reklaminiais tikslais.

Aukciono objektas – meno kūriniai bei kitos prekės, kuriomis nedraudžiama prekiauti Lietuvos respublikos įstatymais, kurį Aukciono organizatorius teikia įsigyti Aukciono dalyviams. Meno kūrinys ar kitos prekės pateikiamas įsigyti, kaip vienas objektas. Kiekvienas Aukciono objektas turi numerį, kitaip vadinamą lotą.

Aukciono dalyvis – nustatyta tvarka užsiregistravęs ir aukciono dalyvio formą užpildęs, sutartį sudaręs, pilnametis fizinis asmuo arba juridinis asmuo (aukciono objekto savininkas (pardavėjas) ir aukciono objekto pirkėjas). Aukciono dalyvis turi turėti ir Aukciono organizatoriaus prašymu parodyti asmens tapatybės liudijimą.

Aukciono dalyvio atstovas – įgaliotas asmuo, fiziškai atstovaujantis Aukciono dalyvį Aukciono metu arba atstovaujantis Aukciono dalyvį siūlant kainą internetu Aukciono organizatoriaus tinkalapyje. Aukciono dalyvio atstovas privalo pateikti Aukciono organizatoriui asmens dokumentą bei Aukciono dalyvio raštišką įgaliojimą dalyvauti Aukcione Pirkėjo teisėmis.

Aukciono dalyvio paskyra tinklalapyje – asmeninė aukciono dalyvio prieiga internetu tinklalapyje dailesaukcionas.lt (aktyvuojama Aukciono organizatoriaus), suteikianti galimybę teikti kainų pasiūlymus ir pirkti aukciono objektus internetu, stebėti dominančių aukciono objektų kainų pasiūlymų pokyčius, būti informuojamam el. paštu apie pateiktus naujus kainos pasiūlymus. Paskyrą galima naudoti daugeliui aukcionų.

Dailės ekspertas – asmuo, turintis atitinkamos dailėtyros srities daktaro laipsnį.

Meno kūrinio atributavimas – meno kūrinio (kurio autorius yra nežinomas, nėra autoriaus signatūros arba signatūra yra neaiški) priskyrimas tam tikram autoriui, dailės stiliui, dailės mokyklai, meno kūrinio sukūrimo laikotarpio (datos) nustatymas. Meno kūrinio atributavimą atlieka dailės ekspertas.

Dalyvavimas Aukcione – veiksmai, sukuriantys Aukciono dalyviui teises ir pareigas, už kurių nevykdymą Aukciono dalyviui gali būti taikoma įstatymuose ir šiose Taisyklėse numatyta civilinė atsakomybė.

Aukciono laimėtojas – aukciono dalyvis aukciono metu pasiūlęs už meno kūrinį /-ius ar kitą prekę/(-es) didžiausią kainą.

Dalyvio numeris – Aukciono dalyvio kortelė su numeriu renginyje arba dailesaukcionas.lt tinklalapio paskyroje, kuri yra rodoma siūlant kainą už tam tikrą Aukciono objektą.

Kainos pasiūlymas – aukciono dalyvių siūloma pirkimo kainos suma už tam tikrą aukciono objektą, kurias teikia dėl aukciono objekto įsigijimo besivaržantys aukciono dalyviai, įpareigojanti aukciono dalyvį pirkti aukciono objektą, jei kitas dalyvis nepasiūlo didesnės kainos. Kainos pasiūlymas yra neatšaukiamas.

Kainos pasiūlymas internetu – teikiamas tik internetu vykstančiuose aukcionuose arba internetu iki Aukciono renginio pabaigos. Kainos pasiūlymas teikiamas užsiregistravus tinklalapyje asmeniškai dailesaukcionas.lt dalyvio paskyroje arba per įgaliotą asmenį ar aukciono darbuotoją, iš anksto užpildžius aukciono dalyvio formą su nurodyta aukščiausia suma už pasirinktą aukciono objektą. Kainos pasiūlymas internetu yra neatšaukiamas.

Kainos didinimo intervalas – Kainos pasiūlymo už tam tikrą aukciono objektą intervalas, kuriuo yra didinama kaina už aukcione siūlomą meno kūrinį ar kitą prekę.

Katalogas – Aukcionui pristatytų meno kūrinių aprašymas, nurodant meno kūrinio autorių, pavadinimą, sukūrimo metus, išmatavimus, pradinę kainą bei kitus duomenis. Aukciono objektų katalogą galima peržiūrėti tinklalapyje www.dailesaukcionas.lt skyriuje „Aktualūs aukcionai“ arba atsisiųsti PDF formatu.

Pradinė kaina – kaina, kuri skelbiama Aukciono renginyje pradedant tam tikro meno kūrinio ar kitos prekės pardavimą.

Estimacija – Jei vietoj pradinės kainos yra nurodoma estimacija, pvz., kaina nuo 500 iki 700 Eur, tai reiškia, kad dalyvis gali siūlyti kainą savo nuožiūra. Tokiu atveju aukciono objektui gali būti nustatyta ir konfidenciali rezervinė kaina.

Rezervinė kaina – tam tikra nustatyta meno kūrinio ar kitos prekės suma (aukštesnė už nurodytą pradinę kainą), kurios varžymosi Aukcione nepasiekus, kūrinys yra laikomas neparduotu. Ji gali būti konfidenciali ir iš anksto nenurodoma.

Pardavimo kaina („Plaktuko kaina“) – didžiausia Aukciono metu (renginyje arba internetu) už meno kūrinį ar kitą prekę Aukciono dalyvių pasiūlyta kaina, patvirtinta Aukciono organizatoriaus plaktuko dūžiu ir užfiksuota Aukciono protokole. Pardavimo Aukcione kainą sudaro Aukciono organizatoriaus plaktuko dūžiu patvirtinta meno kūrinio ar prekės pardavimo kaina ir Aukciono organizatoriaus marža (nurodyta 4.2 punkte). PVM šiuo metu netaikomas, Aukciono organizatorius nėra PVM mokėtojas.

Pirkimas po aukciono (tinklalapyje “Pirkti dabar”) – Aukciono objekto pardavimas laikotarpiu tarp Aukcionų, remiantis susitarimu su Aukciono objekto savininku, jei meno kūrinys ar kita prekė nebuvo parduota Aukcione. Tarp aukcionų parduodamas objektas kataloge internete pažymėtas “Pirkti dabar”, nurodyta kaina yra galutinė. Aukciono objekto pardavimo po aukciono kainą sudaro pradinės kainos aukcione suma, prie kurios yra pridedama atitinkama aukciono marža.

Kūrinio pasas – oficialus Aukciono organizatoriui pateikto meno kūrinio dokumentas, kuriame nurodomas jo pavadinimas, autorius, sukūrimo metai, technika, matmenys, būklė, autoriaus parašo duomenys bei kiti objekto identifikacijai svarbūs duomenys.

Aukciono rezultatai – aukciono rezultatai yra pateikiami aukciono dalyviams per 2-3 darbo dienas po įvykusio aukciono. Aukciono pardavimai yra nurodomi įskaitant aukciono organizatoriaus maržą. Pardavimų po aukciono rezultatai (PPA) gali būti nurodomi aukciono rezultatų informacijoje.

Sutikimas dėl informavimo – Aukcione dalyvaujama su sąlyga, kad dalyvis sutinka informaciją apie leidimą dėl meno kūrinio ar vertybės išvežimo į užsienį, būti informuotas laikotarpiu iki 15 darbo dienų po įvykusio aukciono. 

2. Dalyvavimo Aukcione sąlygos

2.1. Aukcione dalyvauti ir pirkti gali fiziniai ir juridiniai asmenys. Fiziniai asmenys, dalyvaujantys Aukcione, turi būti ne jaunesni kaip 18 metų. Pirkėjas Aukcione dalyvauja asmeniškai arba telefonu, taip pat per savo įgaliotą atstovą arba iš anksto užregistruodamas Aukcione nedalyvaujančio pirkėjo anketą, atstovaujamas aukciono darbuotojo. Aukciono dalyvis turi turėti ir Aukciono organizatoriaus prašymu parodyti asmens tapatybės liudijimą.

2.2. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione Pirkėjo teisėmis, registracijos metu apie save privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Tikslus pateikiamų duomenų sąrašas yra nustatomas registracijos anketoje, kurią Aukciono dalyvis privalo užpildyti registruodamasis. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys arba ne visi reikalaujami duomenys, Aukciono organizatorius turi teisę nedelsiant anuliuoti dalyvio registraciją ir apriboti galimybę dalyvauti Aukcione.

2.3. Dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione telefonu, registracijos anketoje turi nurodyti Aukciono objektų, dėl kurių norės varžytis, numerius bei savo telefono numerį, kuriuo Aukciono administracijos darbuotojai susisieks su dalyviu Aukciono metu. Telefonu galima varžytis tik dėl tų Aukciono objektų, kurių pradinė kaina yra 400,00 Eur ar daugiau. Aukciono organizatorius neatsako už telefoninio ryšio sutrikimus Aukciono metu. Aukciono dalyvis apmoka už telefoninio ryšio paslaugas, jei telefono numeris yra registruotas užsienyje arba jei Aukciono dalyvis pokalbio metu yra už Lietuvos ribų. 

2.4. Aukciono dalyvis, norintis dalyvauti Aukcione fiziškai nebūdamas salėje (toliau – Nedalyvaujantis dalyvis), registracijos anketoje be įprastinių registracijos anketoje teikiamų duomenų, turi nurodyti meno kūrinį (-ius), kurį jis nori pirkti bei didžiausią Pardavimo Aukcione kainą („Plaktuko kainą“), kurią jis sutinka mokėti už pasirinktą kūrinį. Aukciono organizatorius suteikia Nedalyvaujančiam dalyviui numerį, su kuriuo aukciono metu jį atstovauja aukciono darbuotojas. Tuo atveju, jei aukcionas vyksta tik internetu, aukciono dalyviui suteikiamas ID numeris ir aktyvuojama aukciono dalyvio paskyra dailesaukcionas.lt tinklalapyje.

2.5. Dalyvio anketą galima užpildyti parsisiuntus jos formą iš www.dailesaukcionas.lt skyriaus „Dalyvių registracija“ arba užpildyti Aukciono kataloge esančią formą ir pasirašytą, nuskenuotą, atsiųsti el.paštu dailesaukcionas@gmail.com. Registracijos anketą taip pat galima užpildyti atvykus į Aukciono organizatoriaus būstinę, Aukciono organizavimo vietoje ekspozicijos metu arba iki Aukciono renginio pradžios. Registracijos anketos, siunčiamos elektroniniu būdu turi būti pristatytos likus nemažiau 4 val. iki Aukciono pradžios. Registracija Aukciono renginio vietoje baigiasi likus 2 val. iki Aukciono pradžios.

2.6. Aukciono organizatorius atsako už asmens duomenų apsaugą. Anketose pateikta informacija nebus viešinama, perduota ar kitu būdu atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja LR įstatymai.

2.7. Aukciono dalyvis turi teisę iki Aukciono pradžios susipažinti su planuojamais įsigyti meno kūriniais ekspozicijoje, rengiamoje prieš Aukcioną, bei įvertinti jų būklę ir autentiškumą. Aukciono dalyviai dėl meno kūrinio įsigijimo gali konsultuotis su pasirinktais dailės ekspertais. Aukciono dalyviai meno kūrinio ar kito aukciono objekto būklę turi įvertinti iki aukciono, vėliau pretenzijos nėra priimamos.

2.8. Aukciono Dalyviui atvykus į renginį ir užsiregistravus jam yra įteikiamas Aukciono dalyvio numeris (kortelė), kuris yra naudojamas norint pirkti, teikti kainos pasiūlymą už Aukciono objektą. Tuo atveju, jei aukcionas vyksta tik internetu, aukciono dalyviui suteikiamas ID numeris ir aktyvuojama aukciono dalyvio paskyra dailesaukcionas.lt tinklalapyje.

2.9. Meno kūrinio  ar kito aukciono objekto savininkas pristatydamas meno kūrinį (-ius), kitus aukciono objektus, Aukcionui, patvirtina ir garantuoja, kad jo pateikti aukciono objektai yra jo teisėta nuosavybė, kurie yra teisėtai įsigyti arba paveldėti arba sukurti, kad aukciono objektas neužstatytas ir neįkeistas tretiesiems asmenims, neareštuotas, nėra klastotė bei atsako už kūrinio duomenų teisingumą ir meno kūrinio autentiškumą. Savininkas patvirtina, kad jis yra vienintelis pateikto kūrinio ar kito aukciono objekto savininkas arba paveldėtojas. Meno kūrinio savininkas privalo pateikti meno kūrinio atributavimo dokumentus, jei meno kūrinys yra be autoriaus parašo, autorius nežinomas, autoriaus parašas yra neįskaitomas, pasirašytas inicialais arba meno kūrinio stilistika yra nebūdinga nurodytam autoriui ar atitinkamam jo kūrybos laikotarpiui.

2.10. Aukciono organizatorius turi teisę bet kuriuo metu pašalinti aukciono objektą iš Aukciono. Taip pat ir tuo atveju, jei iki Aukciono pradžios paaiškėja, kad meno kūrinys yra klastotė, plagiatas, klaidingai atributuotas, kūrino autentiškumas abejotinas arba suabejojama savininko teise teikti jį pardavimui. Taip pat jei paaiškėja, kad paveikslas yra įgytas neteisėtu būdu, tretieji asmenys turi į jį teisių, jis yra užstatytas, areštuotas arba jis yra dingusių arba pavogtų meno kūrinių sąrašuose ar yra teisminio proceso objektas.

2.11.  Dailės Aukciono „Arkadija“ nustatyta meno kūrinių priėmimo ir pardavimo aukcione tvarka ir sąlygos yra privalomos visiems aukciono dalyviams (aukciono objektų savininkams ir pirkėjams). Pasirašydamas registracijos formą dėl aukciono objekto įsigijimo Aukcione / Tarpininkavimo dėl aukciono objekto pardavimo sutartį/ dėl aukciono objekto pardavimo Aukcione, Aukciono dalyvis neatšaukiamai patvirtina, kad perskaitė „Aukciono objektų pardavimo Aukcione taisykles“, suprato jų turinį ir pasekmes bei besąlygiškai jas priima, neturi pastabų ir pretenzijų dėl jų neaiškumo, netikslumo. Aukciono dalyvis susipažinimą ir besąlygišką sutikimą su „Aukciono objektų pardavimo Aukcione taisyklėmis“ patvirtina pasirašydamas dalyvio registracijos formą.

2.12. Įsigydami aukciono objektą aukciono dalyviai sutinka, kad aukciono objekto nuotraukos neribotą laiką būtų naudojamos aukciono pardavimų kainų indekso statistikoje, aukcionų duomenų bazėse, taip pat mokslinėse bei šviečiamojo-kultūrinio pobūdžio publikacijose.

2.13. Aukciono dalyvis privalo iki aukciono pradžios gerai susipažinti su aukciono objektais, jų būkle, konsultuotis su atitinkamais dailės ekspertais. Tuo atveju, jei aukciono dalyvis perka aukciono objektą internetu ir iki jo įsigijimo neatvyko apžiūrėti aukciono objekto ir įvertinti jo būklės, pretenzijos dėl aukciono objekto būklės po pardavimo nėra priimamos.

2.14. Aukciono dalyvis įsipareigoja saugoti asmeninės aukciono dalyvio prieigos informaciją, prisijungimo prie jos duomenis, slaptažodžius nuo trečiųjų asmenų ir turi ja naudotis tik asmeniškai. Už visus kainos pasiūlymus, pateiktus per aukciono dalyvio asmeninę paskyrą dailesaukcionas.lt tinklalapyje atsako aukciono dalyvis ir privalo apmokėti už įsigytus aukciono objektus.

2.15. Užsiregistravęs ir kainos pasiūlymus pateikęs dalyvis, registraciją ir kainos pasiūlymus gali atšaukti tik sutikus Aukciono organizatoriui.

2.16. Aukciono metu salėje be aukciono organizatoriaus sutikimo negalima filmuoti, fotografuoti, įrašinėti audio įrašų (įskaitant mobiliuosius telefonus). Kol vyksta aukcionas dalyvių mobilūs telefonai turi būti išjungti, išskyrus registruotus įgaliotus pirkėjus, registracijos formose nurodžiusius, kad jie telefoninio ryšio pagalba atstovauja aukcione nedalyvaujančius asmenis.

2.17. Aukciono organizatorius turi teisę aukciono dalyvį ar stebėtoją, dėl netinkamo elgesio ar trukdymo aukciono vedėjui, pašalinti iš salės.

2.18. Aukciono dalyvis aukcione dalyvauja su sąlyga, kad sutinka apie leidimą dėl meno kūrinio ar vertybės išvežimo į užsienį būti informuotas laikotarpiu nuo aukciono dienos iki 30 d. d. po įvykusio aukciono.

3. Aukciono (renginio) vykdymo tvarka

3.1. Aukcionas vyksta Aukciono organizatoriaus nustatytoje vietoje nustatytu laiku, kurie nurodomi Aukciono kataloge bei Aukciono interneto svetainėje www.dailesaukcionas.lt.

3.2. Aukciono organizatorius suteikia galimybę visiems suinteresuotiems asmenims apžiūrėti visus Aukciono meno kūrinių ekspozicijoje esančius meno kūrinius vieno mėnesio laikotarpiu iki aukciono dienos, paskelbus aukciono katalogą, Aukciono organizatoriaus buveinės adresu. Dėl aukciono objektų apžiūros laiko būtina iš anksto susitarti Aukciono organizatoriumi.

3.3 Aukcionas pradedamas nustatytu laiku. Aukciono metu gali būti skelbiama 30 min. pertrauka.

3.4. Aukciono vedėjas trumpai pristato kiekvieną Aukciono objektą ir skelbia Pradinę kainą. Pradinė Aukciono objekto kaina didinama tokiais intervalais (tokie patys intervalai taikomi ir perkant internetu):

Iki 199 Eur: kainos didinimo intervalas – 10 Eur;

200 Eur – 999 Eur: kainos didinimo intervalas – 20 Eur;

1000 Eur – 2999 Eur: kainos didinimo intervalas – 50 Eur;

3000 Eur – 4999 Eur: kainos didinimo intervalas – 100 Eur;

5000 Eur – 9999 Eur: kainos didinimo intervalas – 200 Eur,

10000 Eur – 14999 Eur: kainos didinimo intervalas – 250 Eur;

15000 Eur – 19999 Eur: kainos didinimo intervalas – 400 Eur;

20000 Eur – 29999 Eur: kainos didinimo intervalas – 1000 Eur;

30000 Eur – 49999 Eur: kainos didinimo intervalas – 2000 Eur;

50000 Eur ir daugiau: kainos didinimo intervalas – 5000 Eur.

3.5 Aukciono dalyvis, tuo metu, kai Aukciono vedėjas skelbia pradinę kainą arba skelbia, kad didina kainą tam tikru intervalu, dalyvis turi matomai pakelti dalyvio numerį, skaičiumi nukreiptą į Aukciono vedėjo pusę ir garsiai patvirtinti siūlomą kainą.

3.6. Aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą kainą. Kai niekas kitas iš Aukciono dalyvių nebesiūlo didesnės kainos, Aukciono vedėjas skelbia pasiūlytą didžiausią paskutinę kainą, ją pasiūliusio dalyvio numerį ir kainą pakartoja 3 kartus, tai patvirtindamas plaktuko dūžiu. Ši kaina yra Pardavimo Aukcione kaina. Nuskambėjus plaktuko dūžiui, meno kūrinys yra laikomas parduotu, o Pardavimo Aukcione kaina ir ją pasiūliusio dalyvio numeris įrašomi Aukciono protokole.

3.7. Aukciono metu Aukciono organizatoriaus darbuotojai skambina ir atstovauja telefonu dalyvaujantiems ir nedalyvaujantiems, atitinkamas registracijos anketas užpildžiusiems, Aukciono dalyviams.

3.8. Jeigu kyla ginčas tarp Aukciono dalyvių (dalyvaujančių ar nedalyvaujančių fiziškai salėje), pirmenybė pirkti aukciono objektą suteikiama dalyviui, fiziškai dalyvavusiam salėje Aukciono metu.

3.9. Jeigu yra keli Nedalyvaujančio dalyvio anketą užpildę asmenys, kurie tam pačiam aukciono objektui (lotui) nurodė tą pačią kainą, tuomet pirmenybė suteikiama tam pirkėjui, kuris registracijos formą užpildė anksčiau, nustatant pagal registracijos formos datą ir laiką.

3.10. Tuo atveju, jei Aukcione Aukciono objektą įsigijęs pirkėjas po Aukciono nurodytu terminu neapmoka už įsigytą Aukciono objektą, šį objektą Aukciono organizatorius turi tiesę pasiūlyti įsigyti paskutiniam prieš galutinį kainą kainos pasiūlymą teikusiam Aukciono dalyviui.

3.11. Informacija kataloge prie kūrinio kainos: „Šiam objektui yra nustatyta rezervinė kaina“, reiškia, kad yra nustatyta konfidenciali Rezervinė kaina, kurios Aukcione nepasiekus, kūrinys laikomas neparduotu.

3.12. Pasibaigus Aukcionui, Aukciono dalyviai privalo grąžinti Aukciono organizatoriui dalyvių numerius.

3.13. Įėjimas į Aukciono renginį yra mokamas, Aukciono organizatorius kainą nustato savo nuožiūra.

3.14. Aukciono organizatorius turi teisę bet kuriuo metu iš aukciono salės pašalinti asmenis, kurie trukdo aukciono pravedimui, triukšmauja ar kitu būdu netinkamai elgiasi. Po aukciono organizatoriaus nurodymo tam tikram asmeniui palikti salą, jo dalyvio registracija yra anuliuojama.

4. Atsiskaitymas už įsigytus Aukciono objektus

4.1. Pasibaigus Aukcionui arba Aukciono pertraukos metu meno kūrinį nupirkęs dalyvis turi prieiti prie Aukciono administracijos staliuko bei pasiimti jam išrašytą išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Apmokėti už įsigytą Aukciono objektą Dalyvis gali grynais pinigais arba banko pavedimu į Aukciono organizatoriaus atsiskaitomąją sąskaitą. Gautą išankstinę sąskaitą Aukciono dalyvis privalo apmokėti ne vėliau nei per 5 kalendorines dienas nuo Aukciono pravedimo dienos. Pirkėjo sąskaitos numeris ir rekvizitai yra įrašomi į Aukciono protokolą.

4.2. Aukciono administracija kiekvienam parduotam Aukciono objektui išrašo apmokėjimui sąskaitą-faktūrą, priklausomai nuo atsiskaitymo būdo, kurioje nurodo Aukciono objekto numerį, pavadinimą ir privalomą sumokėti kainą, kurią sudaro Pardavimo Aukcione kaina bei Aukciono organizatoriaus marža (PVM šiuo metu netaikomas) skaičiuojama Aukciono objektams, kurie parduoti už Pardavimo Aukcione kainą (Plaktuko kainą): iki 1000 Eur – 22%; nuo 1001 Eur iki 3000 Eur taikoma 20 %; nuo 3001 Eur iki 10000 Eur taikoma 18 %; nuo 10001 Eur iki 20000 taikoma 15 %; nuo 20001 Eur taikoma 13 % (PVM netaikomas).

4.3. Aukciono dalyviui apmokėjus aukcione grynais jam yra atiduodamas įsigytas Aukciono objektas. Kūrinio pasas parengiamas per 10 darbo dienų.

4.4. Aukciono dalyviui apmokėjus už įsigytą Aukciono objektą banko pavedimu, Aukciono objektas atiduodamas Aukciono dalyviui, kai pinigai yra įskaitomi į Aukciono organizatoriaus atsiskaitomąją sąskaitą. Banko pavedime būtina nurodyti Aukciono dalyvio vardą ir pavardę (įmonės pavadinimą) bei įsigyto Aukciono objekto pavadinimą, loto numerį, sąskaitos numerį.

4.5. Aukciono dalyviui dalyvaujančiam naudojant telefono ryšį arba fiziškai nedalyvaujančiam dalyviui sąskaita yra nusiunčiama el.paštu sekančią darbo dieną. Sąskaitą Aukciono dalyvis privalo apmokėti banko pavedimu per 5 kalendorines dienas. Neapmokėjus per 5 dienas nuo neapmokėtos sumos yra skaičiuojami 0,5% delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną.

4.6. Aukciono dalyvis privalo iš Aukciono organizatoriaus atsiimti įsigytą Aukciono objektą per 10 darbo dienų nuo apmokėjimo už jį dienos. Jei Aukciono dalyvis neatsiima įsigyto Aukciono objekto per nurodytą laikotarpį, Aukciono organizatorius turi teisę taikyti mokestį už Aukciono objekto saugojimą – 0,2 % Aukciono objekto Pardavimo Aukcione kainos už vieną parą. 

4.7. Jei Aukciono objektą Aukciono dalyviui pristato Aukciono organizatorius, Aukciono  objektas yra pristatomas tik po to, kai už jį yra sumokama. Aukciono dalyvis turi iš anksto apmokėti Aukciono objekto pristatymo išlaidas, į kurias išskaičiuojamos pakavimo, transportavimo, muitinės bei draudimo pervežimo metu (jei taikytina) išlaidos. Aukciono dalyviui įsigytas Aukciono objektas yra išsiunčiamas per 8 darbo dienas nuo sąskaitos už siuntimo išlaidas apmokėjimo įskaitymo į Aukciono organizatoriaus atsiskaitomąją sąskaitą.

4.8. Jeigu Aukciono dalyvis neapmoka už įsigytą Aukciono objektą per 5 kalendorines dienas po Aukciono pravedimo dienos, Aukciono organizatorius dėl dalyvio pareigos sumokėti už aukcione įsigytą objektą nevykdymo, turi teisę tokiam Aukciono dalyviui taikyti įstatymuose ir šiose Taisyklėse numatytą civilinę atsakomybę. Neapmokėta suma yra laikoma skola ir Aukciono organizatorius įsiskolinimo sumą išieško per skolų išieškojimo įmonę ar kita LR įstatymų nustatyta tvarka.

4.9. Nustatytu apmokėjimo terminu nesumokėjęs dalyvis praranda teisę į Aukciono metu laimėtą Aukciono objektą ir praranda teisę dalyvauti kituose Aukciono organizatoriaus rengiamuose Aukcionuose. Tokiu atveju Aukciono organizatorius gali šį Aukciono objektą pasiūlyti pirkti kitam Aukciono dalyviui, Aukciono eigoje pasiūliusiam vienu intervalu mažesnę kainą.

4.10. Aukcione neparduoto aukciono objekto pardavimo kainą po aukciono sudaro pradinės kainos aukcione suma, prie kurios yra pridedama atitinkama aukciono marža.

5. Ginčų sprendimas

5.1. Ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kreipiantis į atitinkamas teismo institucijas pagal Aukciono organizatoriaus buveinės adresą.